Webhook không nhận được event

Sent by: . 1 years ago

Webhook của tôi không nhận được event user_submit_info Khi Test sự kiện trên ứng dụng thì nhận được, nhưng khi người dùng nhấn vào chia sẻ thông tin thì webhook không nhận dược. Làm thế nào để webhook của tôi có thể nhận được event user_submit_info vậy ạ? Cảm ơn.

Comment

You need to be logged in to comment

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 14:05:50

Hoàng Hiếu Bá Tri

456123

31/01/2023 - 14:07:34

Hoàng Hiếu Bá Tri

456

31/01/2023 - 14:07:20

Hoàng Hiếu Bá Tri

234

31/01/2023 - 14:07:09

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 14:07:04

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 14:05:58

Hoàng Hiếu Bá Tri

test

31/01/2023 - 13:41:04

Hoàng Hiếu Bá Tri

test123

31/01/2023 - 13:56:05

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 13:55:30

Hoàng Hiếu Bá Tri

demo

31/01/2023 - 13:54:52

Hoàng Hiếu Bá Tri

demo

31/01/2023 - 13:54:34

Hoàng Hiếu Bá Tri

demo

31/01/2023 - 13:54:07

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 13:52:54

Hoàng Hiếu Bá Tri

test

31/01/2023 - 13:52:12

Hoàng Hiếu Bá Tri

test 123

31/01/2023 - 13:51:39

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 13:49:49

Hoàng Hiếu Bá Tri

demo

31/01/2023 - 13:44:53

Hoàng Hiếu Bá Tri

234

31/01/2023 - 13:44:12

Hoàng Hiếu Bá Tri

123

31/01/2023 - 13:44:02

Recent answer

1 years ago

Answers

19

Views

503

Category

Application